ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (χρήσης 2007)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(χρήσης 2007)

Αθήνα 30/06/2008

Αγαπητοί Συνέταιροι,
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού του Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ σας παρουσιάζω την Έκθεση Ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου  για το λογιστικό – διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007.

Από τον έλεγχο επί των λογαριασμών του Ισολογισμού και την έκθεση των Ορκωτών Λογιστών προκύπτουν τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:
Το συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο του Πάγιου Ενεργητικού διαμορφώθηκε σε
€ 1.442.975,99 έναντι € 1.315.329,95 της προηγούμενης χρήσης.
Το ύψος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ανήλθε σε € 10.438.083,11 έναντι
€ 9.130.077,26 της  χρήσης 2006.
Με βάση τα παραπάνω, το γενικό σύνολο του Ενεργητικού για τη χρήση 2007, διαμορφώθηκε σε € 12.087.819,42 έναντι € 10.459.596,65  της χρήσης 2006.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ:
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε αρνητικό κεφάλαιο € -164.498,56 έναντι  € 378.257,62 της προηγούμενης χρήσης.
Το ύψος των Υποχρεώσεων ανήλθε σε € 12.248.855,53 έναντι € 10.074.998,12 της χρήσης 2006.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

 • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2007 σε € 21.207.817,41 (€ 3.337.145,80 Πωλήσεις € 17.870.671,61 Παροχή Υπηρεσιών)  έναντι € 25.726.872,90 του 2006 (€ 3.110.291,04 Πωλήσεις € 22.616.581,86 Παροχή Υπηρεσιών).
 • Το κόστος των πωλήσεων ανήλθε σε € 19.812.422,42 έναντι € 23.790.065,19 το 2006.
 • Αναλυτικότερα κόστος πωλήσεων εμπορευμάτων € 2.270.586,76  έναντι € 2.090.154,68 και κόστος κινητής τηλεφωνίας € 17.541.835,66 έναντι € 21.699.910,51.
 • Τα Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 1.717.264,41 έναντι € 2.201.113,28 το 2006.
 • Τα Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 858.712,17 έναντι € 800.879,24 και Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης € 1.383.933,08 έναντι € 1.358.591,38 το 2006.
 • Σύνολο Εξόδων € 2.242.645,25 έναντι € 2.159.470,62.
 • Τα Συνολικά Καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2007 διαμορφώθηκαν σε ζημία € -545.463,15 έναντι κέρδους € 17.819,67 του 2006.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ύψος της ζημίας εμπεριέχει και το αρνητικό αποτέλεσμα χρήσης 2006, επειδή στον Ισολογισμό της χρήσης είχε λογισθεί εγγραφή πρόβλεψης εσόδων ύψους € 301.293,08 χωρίς αντίστοιχη εγγραφή πρόβλεψης εξόδων. Αναλυτικότερα:
Έτος 2006  € -283.473,41
Έτος 2007  € -261.989,74
Σημαντική επίπτωση στο αποτέλεσμα του 2007 είχε η μείωση των ακινήτων αποθεμάτων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση  κατά € 115.000,00 περίπου αφού η εκποίησή τους έγινε σε τιμές χαμηλότερες της αξίας αποτίμησής τους.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι συσσωρευμένες ζημίες να ανέρχονται σε € -1.106.651,71 και το Κεφάλαιο του Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ αντιστρέφεται σε αρνητικό €  -   164.498,56.

Συνάδελφοι,
Θα αναφερθούμε σε ειδικότερες παρατηρήσεις που προκύπτουν από την Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών αφού τους ευχαριστήσουμε γιατί με τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους και τις ορθές εκτιμήσεις τους συνέβαλαν στην απεικόνιση των στοιχείων στον Ισολογισμό, ώστε κάθε συνέταιρος να αποκομίζει πλήρη εικόνα των οικονομικών μεγεθών του Συνεταιρισμού.

 1. Στην αξία απογραφής τέλους χρήσης των εμπορευμάτων, περιλαμβάνονται ακίνητα και βραδέως κινούμενα εμπορεύματα ύψους € 309.000,00 περίπου, των οποίων η πιθανή τιμή ρευστοποίησής τους, είναι σαφώς χαμηλότερη της τιμής κτήσεώς τους, με την οποία υπολογίσθηκαν στην απογραφή τέλους χρήσης.
 2. Στο κονδύλι του ενεργητικού «ΔΙ 5. Προκαταβολές προμηθευτών», περιλαμβάνονται ακίνητα χρεωστικά υπόλοιπα, προερχόμενα από προηγούμενες χρήσεις,
  € 55.000,00 περίπου.
 3. Στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες», περιλαμβάνονται ακίνητα υπόλοιπο, ύψους € 95.000,00 περίπου, προερχόμενα από προηγούμενες χρήσεις. Για τις επισφάλειες που αναφέρονται στις παρατηρήσεις α-β-γ. ύψους € 459.000,00 περίπου, ο Συνεταιρισμός δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως, για την πιθανή ζημιά που θα υποστεί, από τη μη ρευστοποίησή τους.
 4. Κατά τον έλεγχο των απαιτήσεων που εμφανίζονται στον Ισολογισμό κατά την 31/12/2007, προέκυψαν τα εξής που αφορούν τον πελάτη MICRODATA A.E.:
  • Δεν λάβαμε απάντηση επιβεβαίωσης του υπολοίπου της 31/12/2007, ύψους € 3.603.668,48.
  • Από τη μελέτη της κίνησης της καρτέλας του πελάτη στη χρήση 2007 παρατηρείται καθυστέρηση στην είσπραξη των οφειλομένων, κυρίως από λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας COSMOTE και VODAFONE.
  • Μέχρι την 31/03/2008 είχε εισπραχθεί ποσό € 1.947.986,05 που αφορά το υπόλοιπο της 31/12/2007, όπως σχετικά εμφανίζει η λογιστική καρτέλα του πελάτη.
  • Εξ’ αιτίας των παραπάνω εμφανίζονται αυξημένες και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού προς τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στο λογαριασμό «προμηθευτές».
 5. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει σχηματίσει, σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως, πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, το ύψος της οποίας με βάση τους διαμορφωμένους μισθούς της 31/12/2007, θα ανέρχονταν  σε € 538.000,00 περίπου.
 6. Δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές οι χρήσεις 2002-2007 και ως εκ τούτου, οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές.
  Κατά την απογραφή τέλους χρήσης προέκυψαν διαφορές απογραφής (ελλείμματα και πλεονάσματα) που η αξία τους συμψηφιστικά ανά κατάστημα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση είχε ως ακολούθως:
    31/12/2007 31/12/2006
Αθήνα
Έλλειμμα
10.203,25 5.771,38
Κοζάνη
''
517,07 1.548,49
Μεγαλόπολη
''
325,86 302,69
Πτολεμαΐδα
''
2.991,47 3.312,01
Σύνολο   14.037,65  10.934,57

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η αρνητική πορεία του Συνεταιρισμού επιβεβαιώνεται από τα οικονομικά στοιχεία ανά δραστηριότητα.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Εάν εξαιρέσουμε το κατάστημα της Αθήνας που παρουσιάζει κέρδη € 77.590,00 τα υπόλοιπα καταστήματα εμφανίζουν ζημία ως ακολούθως:
Μεγαλόπολη             €            -  66.285,00
Πτολεμαΐδα                €            -187.823,00
Κοζάνη                       €            -  67.653,00

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών η πορεία διαμορφώνεται:

Έσοδα από προμήθειες διατακτικών
Ο Προϋπολογισμός προέβλεπε € 120.000,00 (δηλαδή αύξηση 3,1%). Με το κλείσιμο του 2007 τα έσοδα ανέρχονται σε € 120.496,05 (έναντι € 116.434,63 το 2006), αύξηση 3,5%.

Έσοδα από προμήθειες ασφαλειών
Ο Προϋπολογισμός προέβλεπε € 50.000,00. Με το κλείσιμο του 2007 τα έσοδα ανέρχονται σε € 34.311,71 (έναντι € 36.052,97 του 2006), δηλαδή μειωμένα κατά 37,38% έναντι του στόχου για το 2007 και –4,8% σε σχέση με το 2006.
Αναλυτικότερα:
Ι. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ  € 33.471,66                  Ε. ΒΑΤΑΛΗ  € 728,33
Παρατηρείται όχι μόνο μη επίτευξη του στόχου (αύξηση 40%) αλλά και –4,8% από το αποτέλεσμα 2006. Επίσης η νέα συνεργάτης Ασφαλειών Ε. Βατάλη δεν παρουσίασε παραγωγή.

Έσοδα από προμήθειες ηλεκτρικών ειδών (εταιρεία ΚΩΣΤΙΚΑΣ Α.Ε.)
Ο Προϋπολογισμός προέβλεπε € 85.000,00 (αύξηση 14% έναντι € 75.168,40 του 2006). Με το κλείσιμο του 2007 τα έσοδα ανέρχονται σε € 83.289,28 ήτοι ποσοστό 97,99% του στόχου.

Αναλυτικά:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2007

2006

ΑΘΗΝΑ

16.532,53

16.178,02

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

41.112,42

35.873,94

ΚΟΖΑΝΗ

25.644,33

23.116,44

ΣΥΝΟΛΟ

83.289,28

75.168,40

 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Ο Προϋπολογισμός προέβλεπε € 100.000,00. Το 2007 έχουν πραγματοποιηθεί έξι εκδόσεις (τεύχη 48, 49, 50, 51, 52 και 53). Τα έσοδα ανέρχονται σε € 252.722,83 (μείον το κόστος έκδοσης € 141.809,00 και τα έξοδα αποστολής € 52.835,43) καθαρά € 58.078,40. Τα έσοδα από διαφημίσεις περιοδικού ανέρχονται στο ποσόν των € 11.174,12. Συνολικά καθαρά έσοδα € 69.252,52 ή 69,25% επί του Προϋπολογισμού.

Έσοδα από πώληση οικοπέδων
Ο Προϋπολογισμός προέβλεπε € 50.000,00. Με το κλείσιμο του 2007 δεν έχουν λογισθεί έσοδα. Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η πώληση οικοπέδων στα Καμμένα Βούρλα, Στύρα Ευβοίας και Πήλιο (έχουν κατ’ αρχή πουληθεί 14 τεμάχια με αναμενόμενα έσοδα
€ 12.600,00).

Έσοδα από κινητή τηλεφωνία 
Ο Προϋπολογισμός προέβλεπε για τα εταιρικά προγράμματα WIND Πτολεμαΐδας και COSMOTE Κοζάνης έσοδα € 50.000,00. Με το κλείσιμο του 2007 διαμορφώνονται σε
€ 39.864,37 ή 80% (μόνο) επί του Προϋπολογισμού.
Τα έσοδα κινητής τηλεφωνίας από τη συνεργασία με την εταιρεία Microdata A.E. ανέρχονται σε € 342.817,44.

Συνάδελφοι,

Το Εποπτικό Συμβούλιο παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες λειτουργίας του (3 μέλη του λειτουργούν εκτός Αττικής) προσπάθησε στο χρονικό διάστημα του 2007 με τις παρατηρήσεις του και σε στενή συνεργασία με τους Ορκωτούς Λογιστές να βοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη και υλοποίηση σωστών αποφάσεων και όσο το δυνατόν στη σωστή τήρηση των διαδικασιών.
Στην περυσινή Γενική Συνέλευση  είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του όσον αφορά τις αποφάσεις  για την ανακαίνιση του κτιρίου της Γραβιάς 8, ύψους € 122.00,00 όπως επίσης και με τη σύμβαση αγοράς λογισμικού ύψους € 140.000,00 η οποία με την ολοκλήρωσή της ανήλθε σε € 220.000,00.

Οι προτάσεις μας  (7 τον αριθμό) στην περυσινή Γενική Συνέλευση, οι οποίες παραμένουν επίκαιρες, νομίζουμε ότι δεν έγινε προσπάθεια όχι μόνο για υλοποίηση αλλά ούτε για επεξεργασία.

Θεωρούμε ότι ο Συνεταιρισμός εισέρχεται σε μια δύσκολη περίοδο που αν εξετάσουμε και το γενικότερο κλίμα  της αγοράς (ακρίβεια, πληθωρισμός, μείωση της αγοραστικής δύναμης των συνεταίρων) και τα αποτελέσματα του πρώτου πενταμήνου 2008 (μειωμένες πωλήσεις) θα χρειασθεί να ληφθούν γενναίες αποφάσεις, προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του σαν οικονομική μονάδα και να παρέχει τις υπηρεσίες του στα μέλη – συνεταίρους.

 

Για το Ε.Σ. Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ         ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ    ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
   ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ