ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (χρήσης 2005)


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΠΣΥΠ/ΔΕΗ)

Αθήνα 04/04/2006
Αγαπητοί συνέταιροι,

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού του ΠΣΥΠ/ΔΕΗ σας παρουσιάζω την Έκθεση Ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου  για το λογιστικό – διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2005 (περίοδος 1/1/2005 – 31/12/2005).

Από τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και με βάση τα βιβλία και στοιχεία του Συνεταιρισμού, τα κονδύλια του Ισολογισμού της χρήσης 2005 σε σχέση με τα δεδομένα της προηγούμενης χρήσης 2004, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:
Το συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο του Πάγιου Ενεργητικού διαμορφώθηκε σε     € 1.357.114,65 έναντι € 1.401.018,80 της προηγούμενης χρήσης.
Το ύψος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ανήλθε σε € 7.631.601,95 έναντι  
 € 5.986.831,78 της  χρήσης 2004.
Με βάση τα παραπάνω, το γενικό σύνολο του Ενεργητικού για τη χρήση 2005, διαμορφώθηκε σε € 9.078.988,89 έναντι € 7.407.498,37 της χρήσης 2004

ΠΑΘΗΤΙΚΟ:
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε € 362.893,45 έναντι  € 357.338,45 της προηγούμενης χρήσης.
Το ύψος των Υποχρεώσεων ανήλθε σε € 8.713.485,77 έναντι € 7.046.031,49 της χρήσης 2004.

 

Από τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων του Συνεταιρισμού, προκύπτουν τα εξής:

α) στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εμφανίζονται στοιχεία ακίνητα ή βραδέως κινούμενα, συνολικού ύψους € 630.000,00 περίπου, για τα οποία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης, για πιθανή ζημιά που θα υποστεί ο Συνεταιρισμός, από τη μη ρευστοποίησή τους.
Το παραπάνω ποσό αναλύεται:

  • ακίνητα υπόλοιπα πελατών:  € 68.000,00
  • αξία κτήσης μετοχών της εταιρείας ΜΙΝΙΟΝ α.ε.:  € 12.000,00
  • αξία ακίνητων και βραδέως κινουμένων

      κωδικών αποθεμάτων:  €  550.000,00

β) δεν έχει σχηματισθεί, σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως, πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας την 31/12/2005, θα ανέρχονταν σε € 400.000,00

γ)  δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι χρήσεις 2002 – 2005 και ως εκ τούτου, οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Με βάση τη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και τις παρατηρήσεις επ’ αυτών, προκύπτουν τα εξής:

α) οι οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού, εμφανίζουν κερδοφόρο αποτέλεσμα € 19.737,31, μετά από πολλά χρόνια ζημιών.

β) υπήρχε μείωση κατά € 200.000,00 της αξίας του τελικού αποθέματος της 31/12/2005, των καταστημάτων του Συνεταιρισμού, σε σύγκριση με τα δεδομένα της προηγούμενης χρήσης.

Τα δεδομένα αυτά, είναι ενθαρρυντικά ως πρώτα βήματα, για μια πορεία ενδυνάμωσης του Συνεταιρισμού, μέσω της εσωτερικής του αναδιοργάνωσης μετά το κλείσιμο των Σούπερ Μάρκετς.

Πλην όμως θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες:

α) της διαμόρφωσης της φυσιογνωμίας των καταστημάτων του Συνεταιρισμού.

β) της μείωσης των συνεργαζόμενων προμηθευτών, με συνέπεια να γίνει δυνατός  ο περιορισμός της διασποράς των πολλών αγοραζόμενων κωδικών εμπορευμάτων, που μέχρι σήμερα είναι η κύρια αιτία της δημιουργίας του μεγάλου μεγέθους stock στο τέλος κάθε σεζόν.

γ) του συντονισμού των πωλήσεων των καταστημάτων, ώστε με επιτυχείς κινήσεις
(προσφορές, αλλαγή κωδικών με μικρή κίνηση με κωδικούς περισσότερο εμπορικούς, μεταφορά κωδικών στα καταστήματα που είναι ευκολότερη η διάθεση
τους κ.λ.π.) να επιτευχθεί αύξηση των πωλήσεων με ταυτόχρονη αύξηση του μικτού αποτελέσματος.

  • Οργανόγραμμα, διάρθρωση υπηρεσιών και τμημάτων του Συνεταιρισμού
  • Κανονισμός λειτουργίας του προσωπικού (πρόβλεψη Διευθύνοντα Συμβούλου με εκχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ.)
  • Δημιουργία ενιαίου τμήματος προμηθειών
  • Εκποίηση αποθήκης μέχρι το 2003
  • Οι εκλογές πρέπει να γίνονται μετά την ολοκλήρωση ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές (έκθεση)

 

Τελειώνοντας επισημαίνουμε ότι, θα παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια προς την Διοίκηση και τα στελέχη του Συνεταιρισμού, ώστε να γίνει δυνατή η επίτευξη των παραπάνω στόχων, που άλλωστε είναι μονόδρομος για συνεχή και βελτιούμενη κερδοφορία του Συνεταιρισμού.

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο

Κεσίδης Χαράλαμπος 
Προϊστάμενος
Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος
Αναπλ. Προϊστάμενος
Νίτσιος Λουκάς
Μέλος
Μπανιάς Κωνσταντίνος
Μέλος
Τσίρκας Πολύβιος
Μέλος