1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 2. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθεί με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ιδιαίτερα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που η Επιχείρησή μας προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας και συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου μας καθώς και για τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας οι χρήστες λαμβάνουν γνώση και αποδέχονται την πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθεί.
 3. Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τον παρόντα ιστότοπο του ΠΣΥΠ ΔΕΗ, ενώ άλλοι ιστότοποι του ΠΣΥΠ ΔΕΗ διέπονται από διαφορετική Πολιτική. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, εντούτοις ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.
 4. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από τον ΠΣΥΠ ΔΕΗ, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του ιστοτόπου. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.
 5. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ως άνω ιστότοπο.
 6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.
 7. Αρχές Επεξεργασίας 
 8. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ σέβεται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματά των χρηστών και ανάγει την προστασία της ιδιωτικότητας σε προτεραιότητά της. Στα πλαίσια αυτά κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ακολουθούνται οι παρακάτω βασικές αρχές :
  • Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρείται πλήρης διαφάνεια απέναντι στους χρήστες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα.
  • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα πολιτική, και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
  • Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο στον βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο
  • Καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες και με τη συνδρομή των χρηστών, ώστε τα υπό επεξεργασία δεδομένα να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.
  • Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή των χρηστών μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.
  • Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
  • Τα προσωπικά δεδομένα δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν.
  • Δεν υπάρχει υποχρέωση για την παροχή προσωπικών δεδομένων και δεν υφίστανται ενδεχόμενες συνέπειες από την μη παροχή αυτών, ωστόσο ενδέχεται να είναι αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο. Περαιτέρω, ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
  • Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη συναίνεση των χρηστών, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή πηγάζει από έννομες υποχρεώσεις του ΠΣΥΠ ΔΕΗ.
  • Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το ΓΚΠΔ
  • Εν γένει τηρείται στο ακέραιο η κείμενη νομοθεσία και ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτή, ως κατά τον νόμο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 1. Είδη Δεδομένων
 1. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ, εξαρτώνται από τα τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιστοτόπου, όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (γ) την υποβολή στοιχείων μέσω της εφαρμογής, συλλέγει προσωπικά δεδομένα.
 2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί με τον ΠΣΥΠ ΔΕΗ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 3. Η Επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχονται διαμέσου του Ιστοτόπου, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών εκτός αυτων για το οποία έχει ήδη συναινέσει ο χρήστης.
 4. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα χρηστών – πελατών της. Σε περίπτωση που γίνεται σχετική ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στον ιστότοπο, αυτά θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή του ΠΣΥΠ ΔΕΗ.
 5. Οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να απέχουν από την ανάρτηση οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου, το οποίο δεν απαιτείται ρητώς από τον ΠΣΥΠ ΔΕΗ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα, υπό (Γ), όρο, και σε κάθε περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό τους ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί στους χρήστες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις εκείνων κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
 6. Σκοποί Επεξεργασίας 
 7. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ, η ίδια ή/και μέσω τρίτων νόμιμα εξουσιοδοτημένων από αυτήν προσώπων, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα δηλώσει ο κάθε συμμετέχων μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής. Σκοπός της επεξεργασίας είναι αποκλειστικά:
 8. Η διαφημιστική προώθηση προς αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους του ΠΣΥΠ ΔΕΗ.
 9. Η συμπλήρωση και η αποστολή της φόρμας συμμετοχής συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των ενδιαφερομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους εκ μέρους του ΠΣΥΠ ΔΕΗ αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.
 10. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.
 11. Συναίνεση 
 12. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσης των χρηστών του ιστοτόπου για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό Δ.
 13. Ο χρήστης παρέχει στον ΠΣΥΠ ΔΕΗ τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς με ηλεκτρονική δήλωση κατά τρόπο σαφώς διακριτό από άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η συναίνεση αυτή δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση του ΠΣΥΠ ΔΕΗ για τη σύναψη σύμβασης.
 14. Στα πλαίσια αυτά, με την επιγραμμική (online) από μέρους του χρήστη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι επιθυμεί και ότι παρέχει τη συναίνεσή του για τους παραπάνω σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής. Η παραπάνω συναίνεση παρέχεται με τους ακόλουθους τρόπους :
  • Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού
  • Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή στοιχείων μέσω της εφαρμογής
  • Κατά την απάντηση διαδραστικών ερωτήσεων της εφαρμογής που αποσκοπούν στη συλλογή των απαραίτητων εκείνων πληροφοριών για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του χρήστη
 15. Ο χρήστης ανακαλεί τη συναίνεσή του ελεύθερα ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση προ της ανάκλησής της.
 16. Τρίτοι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων 
 17. Τα προσωπικά δεδομένα θα επιτρέπεται να διαβιβασθούν μόνον, στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας σε συγκεκριμένους αποδέκτες οι οποίοι είναι οι υπάλληλοι, προστηθέντες και εν γένει συνεργάτες καθώς και τρίτες συνεργαζόμενες με τον ΠΣΥΠ ΔΕΗ επιχειρήσεις, για τις ανάγκες του ελέγχου επιλεξιμότητας, της δημοσιότητας της ενέργειας ή της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς αυτούς. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων κατ’ εντολήν του ΠΣΥΠ ΔΕΗ και μόνο όποτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για τους ανωτέρω σκοπούς. Κατά τα λοιπά Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.
 18. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου και αξιολόγησης κατά την επιλογή των συμβούλων προς τους οποίους διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων. Μεταξύ του ΠΣΥΠ ΔΕΗ και κάθε τρίτου συμβαλλόμενου υπάρχει έγγραφη συμφωνία, με βάση την οποία η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους διεξάγεται υπό τον έλεγχό του ΠΣΥΠ ΔΕΗ και μόνον κατ’ εντολή της και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.
 19. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ δεσμεύεται να μην διαβιβάσει τα δεδομένα του ενδιαφερομένου σε οποιονδήποτε τρίτο αποδέκτη, παρά μόνον εφόσον αυτό αφορά τους σκοπούς επεξεργασίας που παραπάνω αναφέρονται και με βάση τους όρους διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων που προεκτέθηκαν. Επίσης θα λάβει μέριμνα ώστε οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών να δεσμευθούν ώστε να τηρήσουν τον απόρρητο χαρακτήρα τους και να μην τα διαβιβάσουν περαιτέρω με ρητή δέσμευσή τους. Σε περίπτωση παράβασης τέτοιας υποχρέωσης εκ μέρους τρίτων και προσβολής των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου επί των δεδομένων, αυτός διατηρεί κάθε νόμιμη αξίωσή του έναντι των τρίτων.
 20. Απόρρητο και ασφάλεια 
 21. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 22. Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων από τον ΠΣΥΠ ΔΕΗ διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 23. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό του ΠΣΥΠ ΔΕΗ, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.
 24. Δικαιώματα 
 25. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ ενημερώνει τους χρήστες για τα ακόλουθα δικαιώματά τους:
  • Να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες και να λάβουν αντίγραφο αυτών.
  • Να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και την συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών τους δεδομένων.
  • Να ζητήσουν την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.
  • Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
  • Να ζητήσουν τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd).
  • Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
  • Να μην υποβάλλονται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τους αφορούν ή τους επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Τα παραπάνω αιτήματα απευθύνονται γραπτώς με ταχυδρομική επιστολή στην έδρα του ΠΣΥΠ ΔΕΗ.

 1. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής του χρήστη, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.
 2. Εάν κάποιο αίτημα δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, είτε (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημα.
 3. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων χρηστών, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους ενημερώσουμε σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 4. Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
 5. Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματα των χρηστών, Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ ενημερώνει ότι αυτοί έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.
 6. Λοιποί όροι 
 7. Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των στοιχείων ενός ενδιαφερομένου αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
 8. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ΠΣΥΠ ΔΕΗ που περιέχονται στον ιστότοπο και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.
 9. Οι παρόντες όροι δεσμεύουν όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες της εφαρμογής και Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες παραβλέψουν ή αγνοήσουν μέρος ή το σύνολο αυτών από υπαιτιότητά τους καθόσον συνεχίσουν να τους δεσμεύουν. Κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί Ο ΠΣΥΠ ΔΕΗ από την παράβλεψη ή την παράβαση των όρων αυτών θα αποκαθίσταται υπέρ του ΠΣΥΠ ΔΕΗ πλήρως.
 10. Στοιχεία Επιχείρησης – Επικοινωνία

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με  τον διακριτικό τίτλο «Π.ΣΥ.Π. ΔΕΗ», έδρα Γραβιάς αρ. 8, Αθήνα ΑΦΜ 096003034, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ